Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wyprawka szkolna oraz stypendia szkolne i zasiłki szkolne

INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Rok Szkolny2019/2020

 

 1. Wyprawka szkolna 2019

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do 10 września 2019 r.
(Zarządzenie  Prezydenta Miasta Bolesławiec  Nr 236/2019 z dnia 31.07.2019 r.).

Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne
do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy
I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych
w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

do kwoty 445 zł

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

 

 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec
w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, III-piętro , pokój nr 309
w terminie do 15 września 2019r

 Pomoc materialna przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 528 zł/os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. dn. Dz. U. z 2018 r. poz1508 z późn. zm.).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto jednym z warunków przyznania stypendium jest  zamieszkiwanie na terenie miasta Bolesławiec.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 1. rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Bolesławiec,
 3. którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.480 zł (rocznie),
 4. którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

 1. a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 2. b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 3. c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
 4. d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazd do „zielonej szkoły”, wyjściach  (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 5. e) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.

2.Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnychoraz
słuchaczom, o których mowa w § 3 ust. 3 regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat, bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem,

3.Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, 
na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 

 Za nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:

1.okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny,

2.odzież i obuwie służące do codziennego noszenia,

3.podręczniki i lektury do klasy , do której nie uczęszcza stypendysta,

4.opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochrona w szkole, ubezpieczenie ucznia,

 wyżywienie w szkole.

 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:

 1. Wniosek o stypendium szkolne należy składać do Wydziału Społecznego przy
  pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro III, pokój nr 309 lub w sekretariacie Urzędu Miasta Bolesławiec bądź w Biurze Obsługi Interesanta. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w Załącznik nr 1 lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
 2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
  z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
  dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
 3. a) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 4. b) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 5. c)  zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,
 6. d) zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 7. e) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 8. f) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 9. g) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
 10. h) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku
  dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

3.Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

 

  Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty
  z dn. 07.09.1991 r.)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy
  o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

4.Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Zasiłek Szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż
2 miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach
Narodowego Programu Stypendialnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec
w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro -III, pok.
nr 309,  w godz.: od 7.30 – 17,00 (poniedziałek),7,30-15,30(wtorek, środa, czwartek),7,30-14,00 (piątek), tel. nr +48 75 645 65 68

 

 

Data dodania: 2019-08-22 14:46:17
Data edycji: 2019-08-23 08:06:29
Ilość wyświetleń: 517

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej