Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

 

• Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Dorota Klich-Kaczyńska


• Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Pani Sylwia Matuszek


• Skarbnik - Pan Leszek Grabowy

 

 

 

 

Rada Rodziców - informacje

 

  1. Rada Rodziców stanowi reprezentacje rodziców uczniów szkoły.
  2. Radę Rodziców tworzą delegaci rad klasowych rodziców, wyłonieni w trybie wyborów wewnątrzklasowych.
  3. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje walne zebranie rodziców oraz komisja rewizyjna.
  4. Rada Rodziców obowiązana jest do składania sprawozdania przynajmniej raz w roku na zebraniu ogólnym rodziców (tryb jego zwoływania określa regulamin Rady Rodziców).
  5. Kompetencje szczegółowe  Rady Rodziców określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i jest  załącznikiem nr 5 statutu.
  6. Rada Rodziców może wprowadzić zmiany w swoim regulaminie zwykłą większością głosów  w obecności 2/3 ogółu rodziców.
  7. Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  8. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi organami szkoły włączając się w proces kształcenia i wychowania dzieci.
  9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania środków finansowych określa regulamin  Rady Rodziców.
  10. Członkowie Rady Rodziców nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w innych organach szkoły.
Data dodania: 2018-06-07 12:30:46
Data edycji: 2023-09-12 21:46:14
Ilość wyświetleń: 2274

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej