Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rada Rodziców

Rada Rodziców 

 • Katarzyna Fąfara – przewodnicząca RR
 • Izabela Zdunek-Głowacka – z-ca przewodniczącego RR
 • Sylwia Matyjewicz – skarbnik RR
Komisja rewizyjna:
 

Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie dobrowolnych składek:

 • na pierwsze dziecko  - 30 zł.
 • na drugie dziecko  - 20 zł.
 • na trzecie dziecko - 10 zł.
 1. Rada Rodziców stanowi reprezentacje rodziców uczniów szkoły.
 2. Radę Rodziców tworzą delegaci rad klasowych rodziców, wyłonieni w trybie wyborów wewnątrzklasowych.
 3. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje walne zebranie rodziców oraz komisja rewizyjna.
 4. Rada Rodziców obowiązana jest do składania sprawozdania przynajmniej raz w roku na zebraniu ogólnym rodziców (tryb jego zwoływania określa regulamin Rady Rodziców).
 5. Kompetencje szczegółowe  Rady Rodziców określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i jest  załącznikiem nr 5 statutu.
 6. Rada Rodziców może wprowadzić zmiany w swoim regulaminie zwykłą większością głosów  w obecności 2/3 ogółu rodziców.
 7. Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 8. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi organami szkoły włączając się w proces kształcenia i wychowania dzieci.
 9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  Zasady wydatkowania środków finansowych określa regulamin  Rady Rodziców.
 10. Członkowie Rady Rodziców nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w innych organach szkoły.
Data dodania: 2018-06-07 12:30:46
Data edycji: 2022-06-30 20:37:44
Ilość wyświetleń: 1636

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej