Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU.

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.                    
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

 1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 2. Prowadzenie pracy profilaktyczno – wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie  zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym), przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu, demoralizacji.
 3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 4. Upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz ich mocnych stron.
 6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
 7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

DOKUMENTACJA

 1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
 2. Dziennik zajęć (jeden na grupę- 25 uczniów).
 3. Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy.
 4. Ramowy rozkład dnia.
 5. Regulamin świetlicy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE


1. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się:

a)     dzieci, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1)    czas pracy rodziców;

2)    organizację dojazdu do szkoły;

3)    inne okoliczności wymagające zapewnienie opieki w szkole (np. uczniów zwolnionych z lekcji religii oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych.

b)    dzieci ze względu na inne szczególne sytuacje po wcześniejszym rozpatrzeniu podania złożonego do dyrektora szkoły. Podanie należy dołączyć do karty zgłoszenia dziecka.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów dziecka – karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej, pobranej w świetlicy, sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.(załącznik nr 1)

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w świetlicy prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, ewentualnie podania do dyrektora szkoły w wyznaczonym terminie lub nie później niż przed pierwszym dniem pobytu w świetlicy).

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 6:45 – 16:30.

4. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.

5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania się w świetlicy. Notoryczne ich łamanie będzie zgłaszane wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom dziecka.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY.1. Po skończonych zajęciach uczniowie idą do świetlicy. Dzieci najmłodsze kl. I- III odprowadzane są przez nauczyciela.
2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
3. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany rodzice winni przekazywać pisemnie. 
4. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
5. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń, należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe. Na oświadczeniu musi być data i podpis rodzica/opiekuna.
6. W przypadku złożenia przez rodziców / opiekunów oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu
7. W sytuacji, gdy dziecko jednorazowo będzie samo wracać do domu należy dostarczyć pisemne oświadczenie. Na oświadczeniu musi być data i podpis rodzica/opiekuna.
8. Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w świetlicy – prosimy również o wypełnienie stosownego oświadczenia.
9. Prosimy, aby pamiętać o czytelnym podpisywaniu oświadczeń, o pisaniu właściwych dat i dokładnej godziny, szczególnie dotyczy samodzielnych wyjść dziecka do domu lub wyjść na dodatkowe zajęcia.

10. Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy na żadną prośbę telefoniczną ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

12. Wychowawcy świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

13. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty osobiste, czy elektroniczne zabawki.

14. W pracy z dziećmi wychowawca  świetlicy współpracuje z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.

15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

16. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na placu zabaw lub na boisku szkolnym.
17. Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic postanowić wypisać dziecko ze świetlicy powinien fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy.

18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

19. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy od 6:45 do 16:30 i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku powtarzających się spóźnień rodziców/opiekunów po dziecko, zostanie on skreślony z listy uczestników zajęć świetlicowych.

20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

a)     znajomości swoich praw i obowiązków;

b)    uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,

c)     rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

d)    rozwijania swoich zainteresowań , zamiłowań i uzdolnień;

e)     życzliwego, podmiotowego traktowania;

f)      swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

g)     uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

h)    korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbiorów świetlicy, zabawek i gier.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY.

Uczeń  ma obowiązek:

a)     dbać o ład i porządek;

b)    zostawić tornister, ubranie wierzchnie oraz obuwie w worku w wyznaczonym miejscu;

c)     stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły;

d)    informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy zgodnie z zapisem w karcie zgłoszenia;

e)     meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie;

f)      aktywnie uczestniczyć w zajęciach;

g)     zachowywać się kulturalnie w świetlicy.

 

WYRÓŻNIENIA UDZIELANE UCZNIOM.

ŚWIETLIK AKTYWNY – tytuł przyznawany jest uczniowi za szczególnie aktywne uczestnictwo w zajęciach, konkursach i quizach;

ŚWIETLIK SUPER POMOCNIK – tytuł przyznawany jest uczniowi, który dba o ład i porządek w miejscu nauki i zabawy jest pomocny i koleżeński;

ŚWIETLIK KULTURALNY - tytuł przyznawany jest uczniowi, który szczególnie wyróżnia się kulturalnym zachowaniem w świetlicy,  a także w stosunku do kolegów i koleżanek;

ŚWIETLIK MIESIĄCA – tytuł przyznawany jest uczniowi, który swoją postawa, zachowaniem i kulturą osobistą wyróżnił się w danym miesiącu na tle grupy świetlicowej.

Informacja o wyróżnieniach udzielanych uczniom jest na bieżąco udzielana za pomocą ogłoszeń na tablicy.

Data dodania: 2018-06-07 12:08:43
Data edycji: 2018-06-07 12:11:55
Ilość wyświetleń: 2223

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej