Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Program Szkolnego Wolontariatu

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W BOLESŁAWCU

Podstawa prawna   –  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja2003r.)

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności oraz doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

 

I  ŚRODOWISKO SZKOLNE

 1. Działania „Szkolnego Klubu Wolontariatu”.
 2. Działania „Szkolnej Grupy PCK” - organizacja kursów pierwszej pomocy dla klas.
 3. Przygotowanie wystaw, plakatów na temat właściwego zachowania na drodze, w czasie ferii zimowych i wakacji, pogadanki na temat „Sam na sam w domu” oraz właściwego zachowania w razie niebezpieczeństw, prelekcje na temat zdrowego trybu życia - prezentacje uczniowskie.
 4. Praca w bibliotece szkolnej oraz świetlicy szkolnej.

 

II  ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 1. Akcja związana z przygotowywaniem prezentów i kartek z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Polaków mieszkających w Zbarażu na Ukrainie przy współpracy z bolesławieckim Oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
 2. Akcja „Bolesławiecka Paczka Życzliwości” organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.
 3. Akcja „Dzieci-Dzieciom” organizowana przez Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu.
 4. Akcja charytatywna przy współpracy z organizacją UNICEF Polska w ramach „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka”.
 5. Akcja charytatywna związana ze sprzątaniem zaniedbanych i zapomnianych grobów na cmentarzu przy współpracy z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.
 6. Pomoc dla Domu Dziecka w Bolesławcu - organizowanie akcji charytatywnych.
 7. Akcja "Papieskie Dzieło Misijne Dzieci" mająca na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby i problemy swoich rówieśników.
 8. Poszczególne akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
 9. Współpraca ze schroniskami dla zwierząt.

 

CELE DZIAŁAŃ

 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i wywieszanie plakatów na terenie placówki, zachęcając młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.
 • Zamieszczenie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej szkoły w zakładkach: „Wolontariat” / „Samorząd Uczniowski” / „Aktualności”.
 • Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
 • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.
 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu.
 • Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 • Poznanie obszarów pomocy.
 • Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników wolontariatu szkolnego.
 4. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora wolontariatu szkolnego.

 

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

 1. Niepełnoletni członkowie wolontariatu szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach wolontariatu.
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady szkolnego wolontariatu takie jak: zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasada troski o los słabszych.

 

CECHY WOLONTARIUSZA

 • dużo optymizmu i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.

 

SPOSOBY EWALUACJI

 • sprawozdania z akcji i przedsięwzięć na stronie internetowej szkoły,
 • zdjęcia z akcji, przedsięwzięć,
 • artykuły w prasie szkolnej i lokalnej,
 • podziękowania od osób i instytucji,
 • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy.

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 • artykuły (informacje i reportaże) na stronie internetowej szkoły, prasie lokalnej,
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły.

 

„Program Szkolnego Wolontariatu” może ulec modyfikacji w ciągu bieżącego roku szkolnego.

 

Data dodania: 2018-06-07 11:50:27
Data edycji: 2022-01-19 22:07:29
Ilość wyświetleń: 1720

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''

                                                                                                          Jan Paweł II

 

 

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej