Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program Szkolnego Wolontariatu

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W BOLESŁAWCU

Podstawa prawna   –  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja2003r.)

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności oraz doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

 

I  ŚRODOWISKO SZKOLNE

 1. Działania „Szkolnego Klubu Wolontariatu”.
 2. Działania „Szkolnej Grupy PCK” - organizacja kursów pierwszej pomocy dla klas.
 3. Przygotowanie wystaw, plakatów na temat właściwego zachowania na drodze, w czasie ferii zimowych i wakacji, pogadanki na temat „Sam na sam w domu” oraz właściwego zachowania w razie niebezpieczeństw, prelekcje na temat zdrowego trybu życia - prezentacje uczniowskie.
 4. Praca w bibliotece szkolnej oraz świetlicy szkolnej.

 

II  ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 1. Akcja związana z przygotowywaniem prezentów i kartek z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Polaków mieszkających w Zbarażu na Ukrainie przy współpracy z bolesławieckim Oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
 2. Akcja „Bolesławiecka Paczka Życzliwości” organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.
 3. Akcja „Dzieci-Dzieciom” organizowana przez Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu.
 4. Akcja charytatywna przy współpracy z organizacją UNICEF Polska w ramach „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka”.
 5. Akcja charytatywna związana ze sprzątaniem zaniedbanych i zapomnianych grobów na cmentarzu przy współpracy z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.
 6. Pomoc dla Domu Dziecka w Bolesławcu - organizowanie akcji charytatywnych.
 7. Akcja "Papieskie Dzieło Misijne Dzieci" mająca na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby i problemy swoich rówieśników.
 8. Poszczególne akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
 9. Współpraca ze schroniskami dla zwierząt.

 

CELE DZIAŁAŃ

 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i wywieszanie plakatów na terenie placówki, zachęcając młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.
 • Zamieszczenie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej szkoły w zakładkach: „Wolontariat” / „Samorząd Uczniowski” / „Aktualności”.
 • Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
 • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.
 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu.
 • Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 • Poznanie obszarów pomocy.
 • Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników wolontariatu szkolnego.
 4. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora wolontariatu szkolnego.

 

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

 1. Niepełnoletni członkowie wolontariatu szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach wolontariatu.
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady szkolnego wolontariatu takie jak: zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasada troski o los słabszych.

 

CECHY WOLONTARIUSZA

 • dużo optymizmu i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.

 

SPOSOBY EWALUACJI

 • sprawozdania z akcji i przedsięwzięć na stronie internetowej szkoły,
 • zdjęcia z akcji, przedsięwzięć,
 • artykuły w prasie szkolnej i lokalnej,
 • podziękowania od osób i instytucji,
 • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy.

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 • artykuły (informacje i reportaże) na stronie internetowej szkoły, prasie lokalnej,
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły.

 

„Program Szkolnego Wolontariatu” może ulec modyfikacji w ciągu bieżącego roku szkolnego.

 

Data dodania: 2018-06-07 11:50:27
Data edycji: 2022-01-19 22:07:29
Ilość wyświetleń: 2491

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej