Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PORADNIK DLA UCZNIA I RODZICA

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie.

Przygotowaliśmy dla Was poradnik, w którym umieściliśmy najważniejsze informację o organizacji pracy szkoły. Więcej szczegółów znajdziecie w procedurach obowiązujących od 01.09.2020r. w szkole.

 

PRZYJŚCIE DO SZKOŁY

 1. Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy bez objawów infekcji chorób dróg oddechowych.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno uczniowi przybyć do szkoły.
 3. Uczniowie korzystają przy wychodzeniu i wchodzeniu do szkoły z wejść wyznaczonych dla ich klasy. Uczniowie dezynfekują ręce po wejściu do szkoły.
 4. Do szkoły uczeń klas I-III może wejść z jednym opiekunem.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów młodszych do/z szkoły zachowują zasady:
 6. dystansu od pracowników szkoły, od innego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

SZATNIE

 1. Przez okres dwóch pierwszych tygodni września uczniowie nie korzystają z szatni uczniowskich.
 2. Odzież wierzchnią uczeń przechowuje w sali lekcyjnej.

 

 

PRZERWY

 1. Uczniowie klas I-III przerwy śródlekcyjne spędzają w swoich salach.
 2. Uczniowie klas IV-VIII przerwy śródlekcyjne spędzają pod nadzorem nauczyciela w wyznaczonych strefach korytarzowych dla swoich klas.

 

POBYT UCZNIA W SZKOLE

 1. Jedna klasa/jedna grupa przebywa w jednej sali lekcyjnej.
 2. Uczniowie dbają o podstawowe zasady higieny.
 3. Zaleca się zakrywanie nosa i ust po wyjściu z sal lekcyjnych.
 4. Złe samopoczucie uczeń zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 5. Uczeń, który będzie miał objawy chorobowe, pozostanie pod opieką w odrębnej sali, do momentu zgłoszenia się rodzica do szkoły..

 

ODBIÓR DZIECKA Z OBJAWAMI INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH PRZEZ RODZICA

 

 1. Rodzic niezwłocznie odbiera dziecko, u którego zaobserwowano niepokojące objawy choroby podczas pobytu w szkole (m.in. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, ból gardła, ból mięśni, inne objawy).
 2. Rodzic kontaktuje się z lekarzem w celu zdiagnozowania ewentualnego zachorowania ucznia, pozostawienia ucznia w domu do czasu ustąpienia objawów. Po odebraniu dziecka ze szkoły rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić Dyrektora szkoły o braku przeciwwskazań do uczęszczania przez ucznia do szkoły. Można poinformować telefonicznie 75 734 84 72, mailowo sp3bc@op.pl lub poprzez e-dziennik.
 3. W przypadku zdiagnozowania u dziecka zakażenia koronawirusem, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Dyrektora tel.75734 84 72 lub mailowo: sp3dyr@op.pl szkoły o tym fakcie.
 4. Jeżeli stan obserwowanego ucznia ulegnie nagłemu pogorszeniu, a rodzic nie odebrał ucznia ze szkoły, opiekun niezwłocznie przekazuje tę informację Dyrektorowi szkoły, który wzywa pogotowie ratunkowe do szkoły przekazując informacje niezbędne do ustalenia właściwego postępowania.
 5. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/ opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka przez osobę trzecią. Sytuacje te należy zgłosić w deklaracji o sposobie powrotu dziecka ze szkoły u wychowawcy klasy.
 6. Szkoła nie wydaje dziecka osobom nieupoważnionym na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną

 

BIBLIOTEKA

Jak wypożyczyć książki ze szkolnej biblioteki?

 1. Uczniowie składają zamówienia książek drogą elektroniczną poprzez e-dziennik /wybierając kontakt z NAUCZYCIELEM – p. Elżbietą Szczegodzińską/.
 2. Uczniowie odbierają zamówione książki w dniu wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza w informacji zwrotnej na e-dzienniku.

Jak oddać wypożyczone książki do szkolnej biblioteki?

 1. Uczniowie oddający wypożyczone książki pamiętają o:

- maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca.

- w przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

 

SPOSOBY KOMUNIKACJI: RODZIC - WYCHOWAWCA, RODZIC - NAUCZYCIEL, RODZIC - DYREKCJA SZKOŁY.

 

 1. Sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w szkole będą rozpatrywane drogą telefoniczną 75 734 84 72 , elektronicznie poprzez e-dziennik, e-mail szkoły: sp3bc@op.pl lub poprzez korespondencję papierową.
 2. Spotkania z rodzicami są organizowane w formie on-line np. przy pomocy aplikacji Google Classroom.
 3. Zapewnia się sposoby szybkiej i bezpiecznej komunikacji  z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez e-dziennik, aplikację Google Classroom.  (Wychowawca posiada aktualny wykaz telefonów!!!).

 

Data dodania: 2020-08-30 19:51:06
Data edycji: 2020-08-30 19:53:31
Ilość wyświetleń: 243

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej