Czcionka:

A+A-

Kontrast:

konkurs- Bolesławieckie Życzenia Świąteczne

konkurs- Bolesławieckie Życzenia Świąteczne

Drodzy Mieszkańcy Bolesławca i całego Świata, Mali i Duzi,

mamy dla Was kolejny konkurs filmowy!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  BOK – MCC przygotował dla Was konkurs na Bolesławieckie Życzenia Świąteczne pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Bolesławiec.                    W czasie kiedy #zostaliśmywdomu te święta będą inne niż do tej pory. Nie możemy spotykać się  z bliskimi, koleżankami i kolegami. Dlatego nie czekaj, chwyć za telefon lub tablet i nagraj ok. 20 sekundowy filmik z życzeniami, które na pewno przyniosą dużo radości Twoim bliskim, sprawią, że poczują się bliżej Was. Czekamy na Wasze życzenia związane z Wielką Nocą.  Jeżeli sami nie dacie sobie rady technicznie, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo. Trzy najlepsze filmiki zostaną nagrodzone i wyemitowane. Mamy nadzieję, że nas pozytywnie zaskoczycie, że niektóre filmiki będą zabawne, nieszablonowe, tak aby wzmocnić nas, bolesławian i dodać nam otuchy w tym dla nas wszystkich ciężkim czasie.

 

 

Regulamin Konkursu Bolesławieckie Życzenia Świąteczne

 

 • Organizator:

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu

 • Patronat:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Bolesławiec

 • Założenia wstępne:
 1. Oficjalna strona informacyjna:

www.bok.boleslawiec.pl, a także Facebook: www.facebook.com/bokmcc/

 1. Część konkursową obejmuje nagranie i przesłanie do Organizatora 20 - sekundowego filmiku z życzeniami z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
 • Termin Konkursu:

1 kwietnia  – 8 kwietnia 2020 r.

kontakt: e-mail: animacja@bok.boleslawiec.pl

 • Uczestnicy:
 1. W Konkursie mogą wziąć udział:

- dzieci w wieku przedszkolnym,

- uczniowie szkół podstawowych,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 • Warunki uczestnictwa:

- Uczestnik Konkursu, przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny dziecka zapozna się i Uczestnika                       z Regulaminem i  zadaniem konkursowym „Bolesławieckie życzenia świąteczne”.

-  Uczestnik nagrywa filmik o dł. ok. 20 sekund. Prace muszą zostać przesłane łącznie z: klauzulą informacyjną, ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych wyrażonymi przez przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych dzieci i inne osoby, które występują w nagraniu, zgodnie                                     z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

 • Jury Konkursu

Przesłane filmiki zostaną ocenione przez Jury Organizatora Konkursu. Jury wybierze filmiki, które                                         w jego ocenie (wartość emocjonalna słowa, język, aranżacja aktorska) zostały wykonane najciekawiej, najbardziej fantazyjnie.

 • Nagrody

Laureaci Konkursu zostaną poinformowani wiadomością e-mailową o wyniku Konkursu.

Nagrody zostaną wysłane w terminie do 30 dni roboczych od daty ogłoszenia laureatów Konkursu.

 

Zasady i Termin zgłaszania udziału w Konkursie:

 1. Uczestnik prześle plik na adres e-mail: animacja@bok.boleslawiec.pl, w czasie trwania Konkursu, przez co wyraża wolę udostępnienia publicznie (na stronie internetowej www.bok.boleslawiec.pl oraz na fb BOK – MCC)

- Uczestnik Konkursu może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe.

- Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

- W treści e-maila należy podać wymagane dane, tj.: imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu, imię                  i nazwisko opiekuna prawnego, adres e-mailowy i nr kontaktowy  a także adres korespondencyjny potrzebny do wysyłki nagród oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu przez organizatora konkursu oraz filmiku, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego Regulaminu.

- na jednym nagraniu może występować kilka osób (poza uczestnikiem konkursu), pod warunkiem, że uczestnik konkursu oświadcza, że posiada wszelkie wymagane zgody, w tym na wysłanie do konkursu nagrania przedstawiającego wizerunek osób trzecich i jego wykorzystania w sposób opisany                               w Regulaminie.

 1. Termin przesyłania kart zgłoszeń - do 8 kwietnia 2020 r.

6.Nadesłane filmiki, zostaną zweryfikowane zgodnie z kryteriami konkursowymi – wymogi techniczne, możliwość niezakłóconego odtworzenia filmu w odpowiedniej jakości, sprawdzenie, czy nadesłany materiał nie zawiera treści niecenzuralnych.

7.Poprzez zamieszczenie filmiku w sposób określony w niniejszym Regulaminie, opiekun prawny Uczestnika Konkursu oświadcza, że: a) wysłany filmik nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym że prezentowany wizerunek jest wizerunkiem Uczestnika Konkursu, zaś o ile w filmiku utrwalono wizerunki innych osób, wyraziły one zgodę na wykorzystanie filmiku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

 1. b) wyraża zgodę na nieodpłatną publikację filmiku w sposób opisany w Regulaminie oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka i filmiku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9.Wyniki Konkursu, w tym informacja o przyznaniu nagród – lista laureatów (imię i nazwisko), zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bok.boleslawiec.pl.

 

 • Ochrona danych:

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży „Bolesławieckie życzenia świąteczne” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/imię, nazwisko, wiek, tel., e-mail/ mojego dziecka*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu jako Administratora danych osobowych, w celu realizacji Konkursu dla dzieci i młodzieży „Bolesławieckie życzenia świąteczne”!”, w tym publikacji imienia, nazwiska, oraz rozpowszechniania wizerunku utrwalonego za pomocą zdjęć w formie cyfrowej i drukowanej jak i filmów w celach promocyjnych i informacyjnych, przez ich publikację w formie drukowanej i/lub elektronicznej na stronie internetowej i urzędowej stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec, za pośrednictwem portali społecznościowych /www.bok.boleslawiec.pl, facebook BOK-MCC/ należących do Administratora. Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a) RODO.

Dane podajemy dobrowolnie, wiedząc, że mam prawo do wglądu, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

…………….......................................................................

                                                                (data i podpis/podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu ul. Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez Dyrektor BOK – MCC

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem:

e-mail: iod@bok.boleslawiec.pl

pisemnie: na adres siedziby Administratora.

III.       PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:
 3. realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.862 z późn. zm.), gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 3. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

-           dostępu do treści swoich danych osobowych,

-           sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-           usunięcia swoich danych osobowych,

-           ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-           przenoszenia swoich danych osobowych,

-           wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.      PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII.    PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek udziału w Konkursie dla dzieci i młodzieży „Bolesławieckie życzenia świąteczne”!”.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

…..........……...…...............................                                           ...……..…………………….…..

Miejscowość, data                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Data dodania: 2020-04-04 08:28:58
Data edycji: 2020-04-04 08:32:41
Ilość wyświetleń: 411

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''

                                                                                                          Jan Paweł II

 

 

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej