Czcionka:

A+A-

Kontrast:

„Do Hymnu” - konkurs

W tym roku z okazji 11 listopada, w rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, chcemy, aby w samo południe zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, płynący z serc mieszkańców miasta Bolesławca.

 

Regulamin

 

 • Organizator:

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu

 • Założenia wstępne:
 1. Oficjalna strona informacyjna:

www.bok.boleslawiec.pl, a także Facebook: www.facebook.com/bokmcc/

 1. Część akcji obejmuje nagranie i przesłanie do Organizatora filmiku z „Mazurkiem Dąbrowskiego”
 • Termin:

do 9  listopada 2020 r.

kontakt: e-mail: animacja@bok.boleslawiec.pl

 • Uczestnicy:

- dzieci w wieku przedszkolnym,

- uczniowie szkół podstawowych,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych,

- dorośli

 • Warunki uczestnictwa:

- po zapoznaniu się z  Regulaminem i  celami  przedsięwzięcia Uczestnik nagrywa filmik, który musi zostać przesłany łącznie z: klauzulą informacyjną, ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych wyrażonymi przez przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych dzieci i inne osoby, które występują w nagraniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

 • Montaż

Przesłane prace zostaną obrobione i złożone w jeden filmik.

 • Publikacja

Film zostanie opublikowany na fb BOK – MCC oraz www.bok.boleslawiec.pl w samo południe 11 listopada.

 

Zasady i Termin zgłaszania udziału:

 1. Uczestnik prześle plik na adres e-mail: animacja@bok.boleslawiec.pl /plik można przesłać za pomocą WeTransfera/, przez co wyraża wolę udostępnienia go na stronie internetowej www.bok.boleslawiec.pl oraz na fb BOK – MCC
 2. Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie do akcji.
 3. Udział w akcji jest całkowicie dobrowolny.
 4. W treści e-maila należy podać wymagane dane, tj.: imię, nazwisko i wiek Uczestnika, imię i nazwisko opiekuna prawnego, adres e-mailowy i nr kontaktowy oraz zgodę na przetwarzanie danych i na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora oraz filmiku, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego Regulaminu,
 5. Na jednym nagraniu może występować kilka osób (poza Uczestnikiem), pod warunkiem, że Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie wymagane zgody, w tym na wysłanie do Organizatora nagrania przedstawiającego wizerunek osób trzecich i jego wykorzystania w sposób opisany w Regulaminie.
 6. Termin przesyłania kart zgłoszeń - do 9 listopada 2020 r.
 7. Nadesłane filmiki, po weryfikacji spełnienia kryteriów, w tym m.in. weryfikacji wymogów technicznych (możliwość niezakłóconego odtworzenia filmu w odpowiedniej jakości) zostaną sprawdzony , czy nadesłany materiał nie zawiera treści niecenzuralnych.
 8. .Poprzez zamieszczenie filmiku w sposób określony w niniejszym Regulaminie opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że:

 a)wysłany filmik nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym, że prezentowany wizerunek jest wizerunkiem Uczestnika, zaś o ile w filmiku utrwalono wizerunki innych osób, wyraziły one zgodę na wykorzystanie filmiku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

b)wyraża zgodę na nieodpłatną publikację filmiku w sposób opisany w Regulaminie oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka i filmiku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 • Ochrona danych:

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin akcji „DO HYMNU”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/imię, nazwisko, wiek, tel., e-mail, szkołę/ mojego dziecka*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu jako Administratora danych osobowych, w celu realizacji akcji „DO HYMNU”, w tym publikacji imienia, nazwiska, oraz rozpowszechniania wizerunku utrwalonego za pomocą zdjęć w formie cyfrowej i drukowanej jak i filmów w celach promocyjnych i informacyjnych, przez ich publikację w formie drukowanej i/lub elektronicznej na stronie internetowej i urzędowej stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec, za pośrednictwem portali społecznościowych /www.bok.boleslawiec.pl, facebook BOK-MCC/ należących do Administratora. Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a) RODO.

Dane podajemy dobrowolnie, wiedząc, że mam prawo do wglądu, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

                                                                                                                  

…………….......................................................................

                                                                (data i podpis/podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu ul. Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez Dyrektor BOK – MCC

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem:

e-mail: iod@bok.boleslawiec.pl

pisemnie: na adres siedziby Administratora.

III.    PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:
 3. realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.862 z późn. zm.), gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 3. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

-        dostępu do treści swoich danych osobowych,

-        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-        usunięcia swoich danych osobowych,

-        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-        przenoszenia swoich danych osobowych,

-        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.   PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek udziału w Regulamin akcji „DO HYMNU”

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

…..........……...…...............................                                           ...……..…………………….…..

Miejscowość, data                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

Data dodania: 2020-11-05 13:02:29
Ilość wyświetleń: 233

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''

                                                                                                          Jan Paweł II

 

 

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej