Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan pracy

PROGRAM SZKOLNEGO  WOLONTARIATU

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W BOLESŁAWCU

Podstawa prawna   –  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja2003r.)

 

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

 

Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu

 

OPRACOWANIE: ADRIAN BANYŚ, AGNIESZKA MARKOWICZ

 

 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie  naszej szkoły są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej oraz  lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności oraz doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne

 

ŚRODOWISKO SZKOLNE

 1. Działania „Szkolnego Klubu Wolontariatu”.
 2. Działania „Szkolnej Grupy PCK” - organizacja kursów pierwszej pomocy dla klas.
 3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce - „KLUB LIDERÓW”.
 4. Przygotowanie wystaw, plakatów na temat właściwego zachowania na drodze, w czasie ferii zimowych i wakacji, pogadanki na temat „Sam na sam w domu” oraz właściwego zachowania w razie niebezpieczeństw, prelekcje na temat zdrowego trybu życia - prezentacje uczniowskie oraz degustacja przygotowanych przekąsek.
 5. Praca w bibliotece szkolnej oraz świetlicy szkolnej.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

Zbiórka pieniędzy dla dzieci z „Domu Dziecka św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek” w Bolesławcu - sprzedaż rogalików z okazji „Dnia św. Marcina”. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych artykułów potrzebnych w Domu Dziecka.

 1. Akcja „Serdeczna paczka” dla ubogich rodzin z okazji „Świąt Bożego Narodzenia”.
 2. Wizyta w „Domu Dziennego Pobytu” w Bolesławcu - odwiedziny oraz udzielanie wsparcia dla osób starszych („Święta Wielkanocne”).
 3. Cykliczne wizyty w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Bolesławcu - promowanie idei wolontariatu.
 4. Udzielanie wsparcia starszym mieszkańcom w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3.
 5. Opieka nad zabytkami, pomnikami, cmentarzami.
 6. Współpraca ze schroniskami dla zwierząt.
 7. Utrzymywanie przyjaznych kontaktów z emerytami, rencistami, bezdomnymi.
 8. Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

 

SYSTEM REKRUTACJI

 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.
 • Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu oraz naborze w gazetce szkolnej Samorządu Uczniowskiego oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
 • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.
 • Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego.

 

ZEBRANIA CZŁONKÓW WOLONTARIATU

SZKOLENIE PODSTAWOWE – termin: pierwsza połowa października.

Cele:

 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu.
 • Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 • Poznanie obszarów pomocy.
 • Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

 

II   SPOTKANIA CYKLICZNE – 2 razy w semestrze.

Cele:

 • Pogłębianie motywacji.
 • Organizacja działań.
 • Tworzenie projektów.
 • Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
 • Monitorowanie działalności wolontariuszy.
 • Wymiana doświadczeń.

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
 7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

 

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza.
 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
  • zasada troski o los słabszych,
  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

 

CECHY WOLONTARIUSZA

 • dużo optymizmu i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

 

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

 

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

 

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

 

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

 

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

 

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

 

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

 

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

SPOSOBY EWALUACJI

 • sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego,
 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,
 • potwierdzenia wpłat na konta fundacji,
 • zdjęcia z imprez,
 • strona WWW Wolontariatu,
 • artykuły w prasie szkolnej i lokalnej,
 • podziękowania od osób i instytucji,
 • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy,

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 • strona internetowa Szkolnego Wolontariatu,
 • artykuły (informacje i reportaże) w gazetce Samorządu Uczniowskiego, prasie lokalnej,
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły.

 

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.

 

Rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy pochwalne, a sami wyróżnieni – dyplomy.

Data dodania: 2018-06-07 11:50:27
Data edycji: 2018-06-07 11:52:26
Ilość wyświetleń: 1358

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej