Czcionka:

A+A-

Kontrast:

konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu w czasie kwarantanny”

konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu w czasie kwarantanny”

Regulamin konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu w czasie kwarantanny”
I. Przepisy ogólne
1. Konkurs organizowany przez jest Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu
2. Konkurs rozpoczyna się 27 marca 2020 i trwać będzie do 10 kwietnia 2020.                                                                                                                                                                                                                          3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy za wyjątkiem członków jury.
4. Celem konkursu „Przyłapani na czytaniu w czasie kwarantanny” jest: - zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek, - popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji, - popularyzacja akcji #zostańwdomu, - nawiązanie relacji z czytelnikami MBP-CW w czasie pandemii, - upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
II. Przepisy dotyczące prac
1. Fotografie należy dostarczyć w postaci pliku/plików za pomocą wiadomości e-mail na adres: iszymanska@mbp.boleslawiec.pl
2. Każdy uczestnik ma prawo do wysłania maksymalnie 2 fotografii.
3. Wraz ze zdjęciami tą samą drogą należy nadesłać kartę zgłoszeniową (skan, fotografia lub napisana odręcznie).
4. Prace nadesłane na konkurs będą systematycznie umieszczane na facebooku biblioteki.
5. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, w tym szczególnie zmiany oryginalnej kompozycji, przez dodanie lub ujęcie jej elementów zmieniających treść fotografii, dodawania znaków wodnych, imienia i nazwiska, linków, oraz ramki.
6. Zabrania się nadsyłania do konkursu zdjęć przedstawiających nagość, również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, szerzące nienawiść, obrażające uczucia religijne, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
7. Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni laureatów, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 maja 2020 r. Jeśli to będzie możliwe, w tym czasie nastąpi uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie MBP-CW. Jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa na to nie pozwoli, zwycięzców ogłosimy na stronie WWW oraz na facebooku, a rozdanie nagród nastąpi w terminie późniejszym, w uzgodnieniu z laureatami.
9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym konkursie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
III. Wykorzystanie prac
1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie facebook biblioteki oraz na stronie www.mbp.boleslawiec.pl., opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się czyjś wizerunek uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.
IV. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu- Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu.
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie prac konkursowych, w tym poza granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem w przypadku zakwalifikowania zdjęć do wystawy pokonkursowej.
4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Data dodania: 2020-03-31 17:03:27
Data edycji: 2020-03-31 17:04:05
Ilość wyświetleń: 541

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''

                                                                                                          Jan Paweł II

 

 

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej