Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

„Ochrona przyrody w Polsce” 2019r.

 „Ochrona przyrody w Polsce” 2019r.

 R E G U L A M I N

XXVI Regionalnego Konkursu Biologiczno - Ekologicznego

Szkół Podstawowych  kl. VII – VIII

 „Ochrona przyrody w Polsce”  2019r.

 

 To było w Karkonoszach Zachodnich na granicy z Górami Izerskimi. Młody orzeł leciał bardzo nisko, chyba    z metr nad ziemią. Nie dało się go pomylić z innym ptakiem, bo ma przecież dobre 220 cm rozpiętości skrzydeł. Widywałem go przez dwa tygodnie codziennie pomiędzy godz. 5 a 6, gdy polował na cietrzewie, których też jest w naszych górach bardzo mało – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wrocławską" Artur Pałucki z Karkonoskiego Parku Narodowego 

 

 1. Wiadomości wstępne
 • Organizatorem Konkursu jest Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach obejmujący zasięgiem swojego działania całe byłe województwo jeleniogórskie.
 • Głównym sponsorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział  w  Jeleniej  Górze oraz  Nadleśnictwa w naszym  Okręgu.
 • Współpracują przy organizacji Konkursu działacze Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych regionu jeleniogórskiego  oraz wspomagające  finansowo  Nadleśnictwa  i  Karkonoski  Park 

 

II.   Cele Konkursu

          - poznanie form ochrony przyrody w Polsce /parki narodowe, rezerwaty,  pomniki przyrody, parki             krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty biosfery, ochrona gatunkowa/ze szczególnym  uwzględnieniem regionu  jeleniogórskiego oraz Karkonoskiego  Parku     Narodowego w związku  z Jego          60-leciem  istnienia.

 • poznanie wymagań życiowych roślin i zwierząt prawnie chronionych,
 • kształtowanie właściwego stosunku do organizmów żywych
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną w Polsce
 • rozwijanie zainteresowań uczniów ekologią i sozologią,
 • zrozumienie potrzeby ochrony świata istot żywych i edukacji ekologicznej,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności obserwacji,
 • budzenie zainteresowań literaturą popularnonaukową na temat flory i fauny Polski z zakresu ochrony  przyrody  i ochrony  środowiska.

 

III.   Organizacja Konkursu

 • W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych zainteresowani tematyką i deklarujący indywidualnie swój udział.
 • Uczniowie – uczestnicy Konkursu- pracują samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela biologii, który udziela im pomocy w wyborze literatury, udziela informacji na temat organizacji Konkursu.

      3 Terminy poszczególnych etapów Konkursu:

 1. a) I etap - eliminacje szkolne w dniu 04.października.2019 r. (piątek)
 2. b) II etap - eliminacje rejonowe w dniu  10.2019 r. (środa)
 3. III etap - finał regionalny (okręgowy) w dniach 14- 15.11.2019r. (czwartek -piątek)

 

 1. I etap – eliminacje szkolne:
 2. przeprowadzone pod nadzorem dyrektora szkoły, a zorganizowane przez nauczyciela biologii, będą polegały na rozwiązywaniu testów w ciągu 30 minut przesłanych przez Regionalny Komitet Organizacyjny,
 3. zapotrzebowanie (pisemne lub telefoniczne ) na wzorzec  do kserowania testów należy skierować na adres organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do X 2019 r.
 4. do etapu II ( rejonowego) zakwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi. Szkoła może awansować tylko 3 najlepszych uczestników, chyba że ilość osób, które uzyskały 70% i więcej prawidłowych odpowiedzi osiągnie 10 i  więcej Wtedy przysługuje 1 dodatkowe miejsce dla awansującego.
 5. Szkoły, w których startowało minimum 5 uczniów, ale żaden nie osiągnął progu 70% poprawnych odpowiedzi mogą w uzgodnieniu z organizatorami wysłać do II etapu

1 ucznia (najlepszego).

 1. Protokół z eliminacji I etapu należy przesłać na adres organizatorów najpóźniej 10najpóżniej 7  dni  po  odbyciu  konkursu ( bez względu na to czy uczniowie awansowali do II etapu)

 

 1. e) Zgłoszenia reprezentantów szkoły należy przesłać na załączniku Nr 1

               Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

 1. Przemysłowa 21 58-573 Piechowice

              fax-em 756497271 lub  e-mailem na adres  ptsm.jgora@vp.pl

              Telefon kontaktowy z organizatorem  75 64 97 270 , 692410906  (Z. Gasz) 

              w dniach :  wtorek i  czwartek (9.00-14.00)

 

Uwaga: Zgłoszenia wypełnione niezgodnie z wzorem będą zwracane do uzupełnienia.    Nie  wysłać  pocztą.

 

  II etap  - eliminacje rejonowe

 1. odbędą się w wyznaczonym przez organizatorów, a podanym do wiadomości wszystkim zainteresowanym szkołom, miejscowościach o dogodnym dojeździe.
 2. reprezentanci szkół będą odpowiadali (w ciągu 30 minut) na pytania testowe opracowane przez Regionalny Komitet Organizacyjny,   a rozgrywki odbędą się w tym samym terminie we wszystkich rejonach o  godzinie  13,30.
 3. do etapu III awansują najlepsi w poszczególnych rejonach wg. klucza ustalonego przez  organizatora  na  podstawie  ilości  uczestników  startujących  w  poszczególnych  rejonach ( z zastosowaniem  kryterium  uzyskania  minimum  70%  poprawnych  odpowiedzi).  W  przypadku  uzyskania  jednakowej  ilości  punktów  będzie  przeprowadzona dogrywka ( do  skutku).
 4. informacje o awansie i miejscu  rozgrywania  finałów zawodnicy otrzymają  bezpośrednio po zakończeniu II etapu.
 5. prawo awansu 1 ucznia do finału będzie miała szkoła - gospodarz pisemnego finału nawet wtedy gdy nie uzyskał wymaganej ilości punktów ( nie może jednak wynik być poniżej średniej)
 6. f) w przypadku,  gdy  w  którymś  z  rejonów  zawodnicy nie  osiągną  wymaganego  progu 70%  punktów  czyli  nie  wykorzystają  przyznanego limitu awansu organizatorzy mogą awansować zawodników  z  innych  rejonów  (przez porównianie  wyników we  wszystkich  rejonach).

 

III etap  -  finał regionalny (okręgowy)

 1. a) odbędzie się jako impreza 2-etapowa (1 ½ dniowa)

- w pierwszym dniu – czwartek – wszyscy  uczestnicy wezmą od rana poczynając udział w wycieczce autokarowej ( nagrodzie  zbiorowej ) razem  ze  swoimi  opiekunami   i  organizatorami , która  dotrze do wybranej  szkoły/placówki  gdzie w godz. ok. 11,00-12,00 uczestnicy wypełniają testy w ciągu  45  minut  i mają zapewniony też nieduży posiłek

 1. b) po testach wycieczki - nagrody  zbiorowej po interesujących pod względem przyrodniczym terenach; zakończenie wycieczki o zmroku noclegiem w szkolnym schronisku młodzieżowym  (zakwaterowanie, wyżywienie, wieczorny program), ocenianiem prac  i  podanie wyników.
 2. c) finał ustny 8,30 - 10,30 (piątek) dotyczyć będzie 8-10 uczniów wyłonionych po testach pisemnych.
 3. d) finaliści siedzieć będą półkolem przed jury, każdy otrzyma kartkę na sztywnej podkładce
 • jury podaje kolejno wszystkim finalistom jednocześnie 10 pytań dot. rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych, lokalizacji i osobliwości parków narodowych i zasad ochrony przyrody i in. wg tematyki  Konkursu
 • pytania będą przekazywane jako ustne, przy pomocy obrazu (na ekranie) a także za pomocą eksponatów
 • ocena następuje natychmiast po każdym pytaniu, kartki będą zbierane, oceniane i zwracane
 • o wynikach każdorazowo informuje juror, są one też prezentowane na tablicy
 • każdy uczestnik losuje indywidualnie 2 pytania problemowe  (biologia i ekologia)                 i odpowiada na jedno z nich  w wyznaczonym czasie (do 4 min), pytanie to będzie wyżej punktowane niż poprzednie (wykaz 15 pytań problemowych stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu )
 1. e) o ostatecznej kolejności w Konkursie zadecyduje suma punktów obu etapów (pisemnego i ustnego)
 2. f) miejsce rozegrania etapu pisemnego a także dokładna trasa wycieczki - nagrody zbiorowej  dla  uczestników  Konkursu  ich  opiekunów ,  jurorów  i  organizatorów  z miejscami wsiadania zostanie podana zainteresowanym podczas eliminacji rejonowych
 3. g) uczniowie, którzy opuszczą miejsce noclegowe w razie potrzeby dogrywki nie będą brani pod uwagę.
 4. h) zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy finału oprócz   nagrody     zbiorowej  w  postaci  wycieczki , upominki rzeczowe  i zaświadczenia o udziale  w finale Konkursu. Opiekunowie  uczniów   biorą  udział  w  wycieczce  -  nagrodzie  zbiorowej otrzymują upominki i zaświadczenia. Organizatorzy  i  jurorzy także  biorą  udział  w  wycieczce-nagrodzie zbiorowej,  i  otrzymają również  drobne  nagrody 

 

 1. Tematyka Konkursu.  Literatura.

 

1.Zakres wiedzy do eliminacji szkolnych:

 • Organizacja i chemizm  życia
 • Różnorodność życia  (znajomość  różnorodności  biologicznej oraz procesów  biologicznych)
 • Organizm człowieka
 • Ekologia, ochrona  środowiska  i  ochrona  przyrody
 • Zagrożenia różnorodności  biologicznej
 • Zadania i  formy  działalności  LOP
 • Karkonoski Park  Narodowy,  parki  krajobrazowe, rezerwaty oraz  pomniki  przyrody  regionu  jeleniogórskiego

 

    2.Tematyka eliminacji rejonowych

 • ( II etap ) taka sama jak szkolnych poszerzona o znajomość polskich parków narodowych

 

      3.Zakres  wiedzy  potrzebnej  w III etapie:

 • znajomość flory i fauny oraz osobliwości przyrodniczych i lokalizacji polskich parków narodowych
 • umiejętność rozpoznawania roślin i zwierząt prawnie chronionych w Polsce   załącznik  nr  3
 • charakteryzowanie siedlisk i środowisk życia roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową

 

   4.Literatura:

 • ,,Puls życia'' ,wydawnictwo Nowa Era, podręczniki do biologii klasy: V-VIII,
 • Plansze LOP ''Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce''
 • , Ekologia z chroną środowiska'' – E.Pyłka-Gutowska
 • Karkonoski Park Narodowy -J.Czerwiński, A.Raj i inne dostępne źródła

 

  V.   I n n e

            1.Zachęcamy szkoły do fundowania nagród dla najlepszych w I etapie.

 1. Zamiast nagród w II etapie wprowadzony  zostaje  bezpłatny  udział w  wycieczce – nagrodzie  zbiorowej w III etapie.
 2. Zachęcamy wszystkich nauczycieli biologii i entuzjastów idei ochrony przyrody do popularyzacji K O N K U R S U   wśród uczniów.
 3. Zachęcamy do tworzenia szkolnych  kół  Ligi  Ochrony  Przyrody

 

 

 

 

 1. Regionalny Komitet  Organizacyjny:
 2. Regulamin opracował  zespół działaczy  LOP  w Jeleniej  Górze    w składzie  mgr  mgr:

            Bożena  Śliwa (Wojcieszów)

            Danuta  Sikora  (Szklarska  Poręba)

            Krystyna  Pogłódek  (Zgorzelec)

            Agnieszka  Szura-Czerniawska  (Porajów)

            Rafał  Wolski  (Świerzawa)                                                          

 1. Regionalny Komitet  Organizacyjny:

                  mgr Zdzisław Gasz  Piechowice   -  przewodniczący KomitetU Organizacyjnego, (prezes ZO LOP )

                  mgr  Bożena  Śliwa    -  koordynator  Konkursu

                  Krystyna Wrona  i  Janina  Staniec    -  sekretarze Komitetu

 

Organizacyjnego (  biuro ZO LOP )

     Ponad  to:

              Sabina  Tabaka  -  Karkonoski  Park  Narodowych

               Romana  Dobosz  -  ZO  LOP

               Irena  Sokołowska - ZO  LOP

               mgr.  Jadwiga  Niedbalska   -  ZO  LOP  i  ZO  PTSM

               mgr  Maria  Czińska-Spychała  -  Piechowice (ZO  PTSM)

 

 

                                                                                      Przewodniczący Regionalnego

                                                                                          Komitetu Organizacyjnego

                                                                                                  Prezes ZO    LOP

    

                                                                                                         mgr   Zdzisław   Gasz

       

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

NAUCZYCIELE  BIOLOGII

MIŁOŚNICY  PRZYRODY

 

Zachęcamy Was do tworzenia lub reaktywowania

Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody.

 

Wszelkich informacji udzieli Wam Zarząd Okręgu LOP w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach

– telefonicznie  75 64 97 270  ,wtorek i czwartek w godz. 8.30-14.00)

58-573 Piechowice  ul. Przemysłowa 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

                   

(Pieczątka szkoły)                                                                                                      Data..............................

 

 

           

                                                                                                                                          Zarząd Okręgu

                                                                                                                                      Ligi Ochrony Przyrody

                                                                                                                      w Jeleniej Górze  z/s w Piechowicach

 

 

 

Ogólna liczba uczniów w szkole     ..............................

 

w tym startujących w Konkursie.  ..............................

 

Liczba uczniów, którzy uzyskali 70% i więcej prawidłowych odpowiedzi …...

                                                         

                                Reprezentanci szkoły

 

LP

Imię i nazwisko

Klasa

Ilość zdobytych punktów

% poprawnych

odpowiedzi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący Konkurs                                                                              Dyrektor Szkoły

              

 

..................................................                                                                                    ............................................

Imię i nazwisko czytelnie                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

       Wykaz pytań problemowych do finału XXVI Regionalnego Konkursu  Biologiczno - Ekologicznego                Szkół   Podstawowych  kl.  VII -  VIII

pt „Ochrona przyrody w Polsce”

 

 1. Omów formy ochrony przyrody w Polsce.
 2. Omów zadania i cele Ligi Ochrony Przyrody.
 3. Omów sposoby zagospodarowania odpadów.
 4. Omów zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.
 5. Omów przyczyny niszczenia lasów.
 6. Dlaczego nie należy wypalać traw?
 7. Kwaśne deszcz: przyczyny,  skutki , 
 8. Omów wpływ turystyki na środowisko.
 9. Wymień znane  Ci alternatywne źródła energii i  omów ich  sposób 
 10. Wymień podstawowe źródła skażenia żywności i omów ich skutki.
 11. Podaj metody zagospodarowania odpadów przemysłowych.
 12. Przyczyny i  skutki efektu  cieplarnianego,  sposoby 
 13. .Jakie są zagrożenia Twojego najbliższego środowiska i jak im przeciwdziałać?
 14. Jakie są przyczyny ginięcia płazów/?
 15. Jakie  są  cele ochrony oraz  zagrożenia bioróżnorodności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Wykaz chronionych gatunków roślin i zwierząt w Polsce

 

ROŚLINY

 

 

 • Cis pospolity
 • Limba
 • Kosodrzewina
 • Malina moroszka
 • Wawrzynek wilczełyko
 • Wrzosiec bagienny
 • Języcznik zwyczajny
 • Widłak goździsty
 • Widłak jałowcowaty
 • Pełnik europejski
 • Tojad mocny
 • Orlik pospolity
 • Sasanka alpejska
 • Zawilec narcyzowy i gajowy
 • Miłek wiosenny
 • Grzybień biały
 • Grążel żółty
 • Rosiczka okrągłolistna
 • Kotewka orzech wodny
 • Mikołajek nadmorski
 • Arcydzięgiel litwor
 • Naparstnica purpurowa
 • Gnidosz sudecki
 • Goryczka trojeściowa
 • Szarotka alpejska
 • Arnika górska
 • Dziewięćsił bezłodygowy
 • Zimowit jesienny

Lilia  złotogłów

 • Szachownica kostkowata
 • Śnieżyca wiosenna
 • Śnieżyczka przebiśnieg
 • Szafran spiski
 • Kosaciec syberyjski
 • Obuwik pospolity
 • Podkolan biały
 • Dzwonek karkonoski
 • Okrzyn jeleni
 • Skalnica bazaltowa
 • Pierwiosnka maleńka
 • Brzoza ojcowska
 • Skrzyp olbrzymi
 • Wrzosiec bagienny
 • Zawilec wielokwiatowy
 • Gnidosz królewski
 • Goryczka kropkowa
 • Goryczka Klusjusza

 Sromotnik bezwstydna

Smardz jadalny

Purchawica olbrzymia

 Kalina koralowa   

 Pierwiosnka lekarska

Różanecznik żółty

Storczyk szerokolistny

Długosz królewski                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWIERZĘTA                                      

 

Żubr                                                            

Kozica górska                                          

Foka  szara i pospolita                                                   

Morświn                                                    

Żbik                                                            

Norka europejska                                      

Gronostaj                                                   

Łasica                                                        

Wydra                                                        

Wilk                                                            

Niedźwiedź brunatny                                 

Bóbr europejski                                          

Suseł perełkowany                                      

Świstak

Gacek wielkouch

Ryjówka aksamitna

Grubodziób

Krzyżodziób świerkowy

Zięba

Orzechówka

Sójka

Wilga

Kowalik

Sikora uboga

Mysikrólik

Kos

Drozd obrożny

Płochacz halny

Jemiołuszka

Pluszcz

Jaskółka dymówka

Dzięcioł czarny i zielony

Batalion

Zimorodek

Jeżyk

 

Sóweczka

Puchacz

Rybitwa czarna

Mewa pospolita

Bocian czarny

Żuraw

Głuszec

Cietrzew

Orzeł przedni

Sokół wędrowny

Myszołów,Rybołów

Jastrząb

Błotniak stawowy

Bielik

Łabędź krzykliwy i niemy

Ryś

Kormoran

Perkoz dwuczuby

Gady –wszystkie

Żaby trawna

Rzekotka drzewna

Ropucha szara

Ropucha  zielona                                                                                                   

Traszka  grzebieniasta  i  zwyczajna

Salamandra plamista                                                                        

Iglicznia

Rak rzeczny

Kozioróg dębosz

Niepylak Apollo

Paź żeglarz i paź królowej

Rusałka pawia

Modliszka zwyczajna

Mrówka rudnica

Jelonek rogacz

Pijawka lekarska

 

Data dodania: 2019-09-09 22:46:22
Data edycji: 2019-10-06 22:00:34
Ilość wyświetleń: 387

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej