Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

„ BORY DOLNOŚLĄSKIE MOSTEM DLA POKOLEŃ”

Fundacja ART-and-You i GOSiR w Osiecznicy
mają zaszczyt zaprosić twórców,
którym są bliskie problemy przyrody we współczesnym świecie ,
do udziału w konkursie plastycznym
„ BORY DOLNOŚLĄSKIE MOSTEM DLA POKOLEŃ”
Celem konkursu jest uchwycenie w pracy plastycznej niezwykłości
fascynującego świata roślin i zwierząt oraz ukazanie walorów przyrodniczych i
turystycznych Borów Dolnośląskich – prastarej puszczy, która łączy pokolenia. Obok
celów artystycznych ważnym jest również dostrzeżenie współczesnych problemów
stanowiących zagrożenie dla fauny i flory tego unikalnego ekosystemu, troska o
ekologię i refleksja, jak chronić nasze historyczne dziedzictwo.
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Bory Dolnośląskie mostem dla pokoleń”
1. Organizator
Fundacja Art-and-You, Parowa 6, 59-724 Osiecznica
Kontakt: tel. 512 124 735, fundacjaartyou@gmail.com
2. Cele:
- rozwój umiejętności plastycznych i fotograficznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
- promocja Borów Dolnośląskich;
- ukazanie piękna i ekosystemu Borów Dolnośląskich;
- zachęcenie do aktywnego wypoczynku na łonie natury;
- pobudzenie wrażliwości estetycznej;
- integracja międzypokoleniowa.
3. Zasady uczestnictwa
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: A. malarstwo i rysunek, B. fotografia.
Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych z zachowaniem podziału dla grup
wiekowych:
I. 4-6 lat, II. 7-12 lat , III.13-18 lat, IV. powyżej 18 lat.
4. Charakterystyka prac konkursowych:
- twórcza interpretacja tematu „Bory Dolnośląskie mostem dla pokoleń”,
- prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską - preferowane techniki malarskie i
rysunkowe (np. kredki ołówkowe, flamastry, pastele olejne, farby plakatowe, akrylowe,
tempery, akwarela, grafika, wszystkie techniki rysunkowe, techniki mieszane). UWAGA:
techniki wypukłe (3D, plastelina i inne) nie będą brane pod uwagę przy ocenie i traktowane
jako niezgodne z regulaminem,
- format pracy A4 - prace malarskie i rysunkowe,
- fotografie – wydruki o wymiarach minimum 13 x18 cm ( dodatkowo na adres
fundacjaartyou@gmail.com należy wysłać plik jpg o maksymalnym rozmiarze 25 MB lub
razem z wydrukiem na płycie CD),
- każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace ( po jednej w każdej z
dwóch kategorii),
- prace mogą być wykonane w przedszkolu, szkole, każdej innej placówce, pod kierunkiem
nauczyciela, instruktora lub indywidualnie w domu,
- nie przyjmujemy prac zbiorowych,
- w przypadku placówek prosimy o dołączenie listy uczestników,
- prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) - na odwrocie każdej pracy musi być
wypełniona i naklejona metryczka oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dn. 29.08.1997 roku Dz.U. Nr 133 poz.833 z póź.zm.) – metryczka i
zgoda w załączniku regulaminu.
5. Kryteria oceny prac
- zgodność z tematem konkursu,
- przestrzeganie zaleceń regulaminu konkursu,
- walory artystyczne pracy plastycznej,
- oryginalność pomysłu,
- estetyka wykonania prac,
- samodzielność wykonania prac.
6. Termin i sposób dostarczenia prac
Prace należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) najpóźniej w dniu 16.03.2020r. na adres:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lubańska 29 B,
59-724 OSIECZNICA
tel. 75 731 21 08
8. Nagrody i publikacja prac
Prace zostaną ocenione przez Jury, wybrane przez Organizatora konkursu. Decyzje Jury mają
charakter ostateczny i nie podlegają dyskusji. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe
i dyplomy.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji (również strona internetowa/facebook) prac
oraz danych personalnych autorów prac. Na wystawie pokonkursowej zostaną
zaprezentowane prace nagrodzone oraz dodatkowo wybrane do wystawy przez Jury.
9. Postanowienia końcowe
1. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o werdykcie oraz o terminie i miejscu odebrania
nagród. Informacja będzie również zamieszczona na stronie http://www.gosir-osiecznica.pl/
oraz https://www.facebook.com/Art-and-You-1110906852415254
2. Organizator nie będzie zwracać nadesłanych prac, a nadesłane prace stają się własnością
organizatora.
3. Niniejszy regulamin jest podstawowym i jedynym dokumentem określającym warunki i
zasady konkursu .
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.
załącznik do regulaminu
Metryczkę proszę wypełnić czytelnie i nakleić razem z oświadczeniem na odwrocie pracy konkursowej
a. dla uczestnika niepełnoletniego
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek uczestnika : kategoria wiekowa:
Adres placówki lub
adres zamieszkania w przypadku
zgłoszeń indywidualnych
Telefon: Adres mailowy:
Imię i nazwisko instruktora lub
rodzica w przypadku zgłoszeń
indywidualnych
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka (imię,
nazwisko, wiek) ………………………………………………………………………………………………………………..
dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy „Bory Dolnoślskie mostem dla pokoleń“ oraz na nieodpłatne
prezentowanie i reprodukowanie nadesłanych prac.
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna…………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------odciąć----------------------------------------------------------------------------------
b. dla uczestnika pełnoletniego
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek uczestnika : kategoria wiekowa:
Adres placówki lub
adres zamieszkania w przypadku
zgłoszeń indywidualnych
Telefon: Adres mailowy:
Imię i nazwisko instruktora
(opcjonalnie)
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku i danych osobowych dla potrzeb promocyjnych
konkursu i wystawy „Bory Dolnoślskie mostem dla pokoleń“ oraz na nieodpłatne prezentowanie i
reprodukowanie nadesłanych prac.
czytelny podpis …………………………………………………………………….

Data dodania: 2020-02-25 22:01:28
Ilość wyświetleń: 131

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej