Terminarz spotkań z rodzicami 2016/2017

 

Termin

Zadanie lub wydarzenie

Odpowiedzialni

06.09.2016 (wtorek)

Spotkanie wychowawców kl. I i kl. IV

Wychowawcy kl. I, kl. IV

13.09.2016

Przeprowadzenie rekrutacji na zajęcia świetlicowe

Komisja rekrutacyjna

14.09.2016 (środa)

Spotkanie wychowawców kl. I-III godz. 16:30

Wychowawcy kl. I-III

15.09. 2016 (czwartek)

Spotkanie wychowawców kl. IV-VI godz. 16:30

Wychowawcy kl. IV- VI

20.09.2016 (wtorek)

Przeprowadzenie rekrutacji do projektu „ Wszyscy się uczymy – rozwój potencjału dzieci i dorosłych”

Wychowawcy klas + 2 wolontariuszy – przedstawiciele rodziców

14.10.2016

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W razie potrzeby sprawowanie opieki.

Wg harmonogramu

09.11.2016

Dzień Otwarty – spotkania z rodzicami uczniów kl. IV –VI

16:30 – 17:00 spotkania z wychowawcami

17:00 – 18:00 dyżur nauczycieli

UWAGA wychowawcy kl. I –III informują rodziców o pełnieniu dyżurów nauczycieli religii, j. niem. w dniu 09.11.2016

Wychowawcy, nauczyciele uczący kl. IV- VI

10.11.2016 godz. 16:30

Dzień Otwarty – spotkania z rodzicami uczniów kl. I –III

16:30 – spotkania z wychowawcami wg harmonogramu

Wychowawcy, nauczyciele uczący kl. I-III

11.11.2016

Święto Niepodległości RP – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

5.12. 2016 r.

Poinformować  rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum o przewidywanych ocenach niedostatecznych dla uczniów, niesklasyfikowaniu lub o nieodpowiedniej                          bądź nagannej ocenie zachowania.

Do 20 grudnia 2016r. wpisać do dziennika ołówkiem proponowane oceny.

Dyrektor
wychowawcy klas

23 – 31.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2017

Nowy Rok

05. 01. 2016r.

Poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych lub                                         o fakcie nieklasyfikowania z zajęć edukacyjnych (postępować zgodnie z procedurą Statutu Zespołu)

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas

06.01. 2016 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek) – Święto Trzech Króli

 

03.02.2017r.

godz.15.00

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.

Wszyscy nauczyciele

08.02.2017r.

Zebrania rodziców – kl.I-III

wychowawcy klas I- III

09.02.2017r.

Zebrania rodziców – kl. IV –VI

Wychowawcy kl. IV- VI

13-26.02.2017 r.

Ferie zimowe

 

05.04.2017

Dzień Otwarty – spotkania z rodzicami uczniów kl. I –III

16:30 spotkania z wychowawcami wg harmonogramu

 

UWAGA wychowawcy kl. I –III informują rodziców o pełnieniu dyżurów nauczycieli religii, j. niem. w dniu 06.04.2017

Zebranie deklaracji potrzeby zapewnienia opieki przez szkołę w dn. 13, 14.04 i 18.04. 2017

Wychowawcy, nauczyciele uczący kl. I- III

06.04.2017

Dzień Otwarty – spotkania z rodzicami uczniów kl. IV –VI

16:30 – 17:00 spotkania z wychowawcami

17:00 – 18:00 dyżur nauczycieli

UWAGA

Zebranie deklaracji potrzeby zapewnienia opieki przez szkołę w dn. 13, 14.04 i 18.04. 2017

Wychowawcy, nauczyciele uczący kl. IV-VI

01.05.2017

Święto pracy

 

02.05. 2017

Dzień wolny od zajęć

 

03.05.2017

Święto Konstytucji 3 –ego Maja

 

16.05.2017

Uroczystości jubileuszowe

70-lecie powstania szkoły

20 – lecie nadanie szkole mienia

M. Balińska

A. Kramarska

E. Zielonka

Wszyscy nauczyciele

do 19.05. 2017r.

 

 

 

 

Obowiązek poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych, w tym: niedostatecznych, nieklasyfikowaniu lub nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania:

 

wychowawcy

 

 

24.05.2017

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów kl. IV- VI

Poinformować uczniów o przewidywanych dla niego ocenach rocznych lub o nieklasyfikowaniu

Wychowawcy klas

25.05.2017

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów kl. I- III

Poinformować uczniów o przewidywanych dla niego ocenach rocznych lub o nieklasyfikowaniu

Wychowawcy klas

do 05.06. 2017r.

Poinformować uczniów o przewidywanych dla niego ocenach rocznych lub o nieklasyfikowaniu nieobecnych rodziców podczas spotkań z rodzicami

nauczyciele przed- miotów, wychow.

08.06.2017r.

godz.15:00

Zespół wychowawczy – ustalenie ocen zachowania

dyrektor wychowawcy klas

07.06- 08.06.2017r.

Możliwość złożenia przez uczniów lub ich rodziców do dyrekcji szkoły pisemnej prośby o egzamin sprawdzający lub klasyfikacyjny.

 

powiadomią wychowawcy klas

15.06.2017

Boże Ciało

 

do 19-20.06. 2017r.

Złożyć świadectwa do podpisu.

wychowawcy klas

23.06.2017 r.

 

Apel - uroczystość zakończenia roku  szkolnego

9:00 kl. I- III

10:30 kl. IV- VI

G. Marcinkowska kl. I- III

E. Zielonka kl. IV -VI