Rada Rodziców

Rada Rodziców
rok szkolny 2016 / 2017

 

  • Patrycja Majewska – przewodnicząca RR
  • Katarzyna Fąfara – z-ca przewodniczącego RR
  • Sylwia Matyjewicz – skarbnik RR
Komisja rewizyjna:
  • Olga Wilk
  • Helena Kowalska
  • Agnieszka Maculewicz
  • Magdalena Zych-Berezowska
  • Dorota Kafel

Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie dobrowolnych składek:

- na pierwsze dziecko  - 30 zł.
- na drugie dziecko  - 20 zł.
- na trzecie dziecko - 10 zł.

1. Rada Rodziców stanowi reprezentacje rodziców uczniów szkoły.
2. Radę Rodziców tworzą delegaci rad klasowych rodziców, wyłonieni w trybie wyborów wewnątrzklasowych.
3. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje walne zebranie rodziców oraz komisja rewizyjna.
4. Rada Rodziców obowiązana jest do składania sprawozdania przynajmniej raz w roku na zebraniu ogólnym rodziców
(tryb jego zwoływania określa regulamin Rady Rodziców).
5. Kompetencje szczegółowe  Rady Rodziców określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i jest  załącznikiem nr 5 statutu.
6. Rada Rodziców może wprowadzić zmiany w swoim regulaminie zwykłą większością głosów  w obecności 2/3 ogółu rodziców.
7. Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
8. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi organami szkoły włączając się w proces kształcenia i wychowania dzieci.
9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych
składek rodziców oraz innych źródeł.  Zasady wydatkowania środków finansowych określa regulamin  Rady Rodziców.
10. Członkowie Rady Rodziców nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w innych organach szkoły.