Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rada rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2016 / 2017

 • Patrycja Majewska – przewodnicząca RR
 • Katarzyna Fąfara – z-ca przewodniczącego RR
 • Sylwia Matyjewicz – skarbnik RR
Komisja rewizyjna:
 • Olga Wilk
 • Helena Kowalska
 • Agnieszka Maculewicz
 • Magdalena Zych-Berezowska
 • Dorota Kafel

Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie dobrowolnych składek:

 • na pierwsze dziecko  - 30 zł.
 • na drugie dziecko  - 20 zł.
 • na trzecie dziecko - 10 zł.
 1. Rada Rodziców stanowi reprezentacje rodziców uczniów szkoły.
 2. Radę Rodziców tworzą delegaci rad klasowych rodziców, wyłonieni w trybie wyborów wewnątrzklasowych.
 3. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje walne zebranie rodziców oraz komisja rewizyjna.
 4. Rada Rodziców obowiązana jest do składania sprawozdania przynajmniej raz w roku na zebraniu ogólnym rodziców (tryb jego zwoływania określa regulamin Rady Rodziców).
 5. Kompetencje szczegółowe  Rady Rodziców określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i jest  załącznikiem nr 5 statutu.
 6. Rada Rodziców może wprowadzić zmiany w swoim regulaminie zwykłą większością głosów  w obecności 2/3 ogółu rodziców.
 7. Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 8. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi organami szkoły włączając się w proces kształcenia i wychowania dzieci.
 9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  Zasady wydatkowania środków finansowych określa regulamin  Rady Rodziców.
 10. Członkowie Rady Rodziców nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w innych organach szkoły.

Kalendarz

Konkursy

Lista konkursów
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button